Πληροφορίες

Ο παρακάτω Πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 28 ώρες φόρτου εργασίας ανά εξάμηνο.

Η δομή του Προγράμματος και ο ορισμός διδασκόντων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από εισήγηση της ΣΕ του ΠΜΣ.

 

ΕξάμηνοΜαθήματαΏρες/ECTS/ανάμάθημαΏρεςECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 3 υποχρεωτικά μαθήματα 52 ώρες -10 ECTS/μάθημα 156 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2 υποχρεωτικά μαθήματα 39 ώρες –10 ECTS/μάθημα 78 20
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 1 υποχρεωτικό μάθημα 26 ώρες –10 ECTS /μάθημα 26 10
ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Διπλωματική Εργασία - - -
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Διπλωματική Εργασία - - -

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 105. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Ελληνική, ενώ δύνανται να προσφέρονται συνδιδασκαλίες στην αγγλική γλώσσα.

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική, έπειτα από δικαιολογημένη αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας, αποδοχή από τον/ την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.

 

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124