Σχετικά

  • Σχετικά
Σχετικά

Λίγα λόγια για το Π.Μ.Σ

Το ΠΜΣ "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή" ιδρύθηκε το 2018 (ΦΕΚ τ.Β’ 4086/18-09-2018).
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Γεωπονίας, στο γνωστικό πεδίο της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να συμβάλλει αφενός στη διεύρυνση των γνώσεων στον Τομέα της Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής και αφετέρου στη δημιουργία νέων επαγγελματικών διεξόδων για τους πτυχιούχους του Τμήματος Γεωπονίας και άλλων συναφών Τμημάτων, παρέχοντας τη δυνατότητα για τη συνέχιση των σπουδών τους στην Ελλάδα και αποφυγή απώλειας των διακεκριμένων πτυχιούχων στο εξωτερικό. Επιπλέον στόχος είναι, η παροχή χρήσιμων και σύγχρονων γνώσεων σε πτυχιούχους που απασχολούνται ήδη επαγγελματικά σε επιχειρήσεις και βιομηχανίες στο χώρο των τροφίμων, ώστε να διευρύνουν και να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους. Συγκεκριμένα, το παρόν Π.Μ.Σ. είναι σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων τροφίμων, μικρής ή μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε μια κρατική αρχή (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου), στον ακαδημαϊκό χώρο ή σε άλλους οργανισμούς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κ.τ.λ.). Επιπροσθέτως, οι απόφοιτοι που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους, έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή υπό την επίβλεψη των διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

2 Χρόνια λειτουργίας
30 Φοιτητές
15 Καθηγητές
105 ECTS

Γιατί να επιλέξω αυτό το ΠΜΣ

Η βιομηχανία τροφίμων βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα χάσμα δεξιοτήτων στους ρόλους ασφάλειας και ανάπτυξης προϊόντων, ενώ παράλληλα
αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην καθοδήγηση ενός προγράμματος δημόσιας υγείας και στην παραγωγή ασφαλών και οργανοληπτικά αποδεκτών τροφίμων
που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών

Σύγχρονη γνώση

Προσφέρεται ένα ευρύ φάσμα ενοτήτων που βασίζονται στη Χημεία και Ανάλυση Τροφίμων, τη Διατροφή του ανθρώπου και τις επιπτώσεις στην υγεία, τη Μικροβιολογία Τροφίμων και το Σχεδιασμό διεργασιών παραγωγής τροφίμων.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων

Εργαστηριακές και επικοινωνιακές δεξιότητες μέσω πρακτικών ασκήσεων και παρουσιάσεων, σχεδιασμός και αξιολόγηση διαδικασιών επεξεργασίας για τη βιομηχανική παραγωγή τροφίμων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας.

Σταδιοδρομία

Οι απόφοιτοι μπορούν να απασχοληθούν σε μια κρατική αρχή (δημόσιοι οργανισμοί ελέγχου), στον ακαδημαϊκό χώρο ή σε άλλους οργανισμούς (εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, κτλ.) ή όσοι επιθυμούν να εκπονήσουν τη διδακτορική διατριβή τους.

Διευθυντής - Συντονιστική Επιτροπή

Για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και 2019-2020, διευθύντρια του ΠΜΣ είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα-Μαρία Μιχαηλίδου.

Τα υπόλοιπα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής είναι:
• Κουτσουμανής Κων/νος - Καθηγητής
• Λαζαρίδου Αθηνά - Αναπλ. Καθηγήτρια
• Κανδύλης Παναγιώτης - Επίκουρος Καθηγητής
• Μουρτζίνος Ιωάννης - Επίκουρος Καθηγητής

Τα έσοδα του ΠΜΣ προέρχονται από: 

• τον προϋπολογισμό των Α.Ε.Ι. και των συνεργαζόμενων για την οργάνωσή του φορέων τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
• δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείτε στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,
• πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
• πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών,
• μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ΑΕΙ,
• κάθε άλλη νόμιμη αιτία.

Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 4485/2017, η διαχείριση των εσόδων του Π.Μ.Σ. γίνεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε και κατανέμεται κατά 70% σε λειτουργικά έξοδα του προγράμματος και κατά 30% σε λειτουργικά έξοδα του Ιδρύματος.

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124