Μεταπτυχιακή Εργασία- Ερευνητικής Φύσεως

Οι διδάσκοντες/ουσες του Π.Μ.Σ. ανακοινώνουν κατάλογο κατάλληλων θεμάτων, από τα οποία θα επιλέγουν οι φοιτητές/τριες. Το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας δηλώνεται από τους/τις φοιτητές/τριες στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να είναι ερευνητικής φύσεως. Η διπλωματική εργασία θα πρέπει να έχει κατάλληλη έκταση και βαθμό δυσκολίας ώστε να αποδεικνύεται η σε βάθος γνώση των εννοιών από τους/τις φοιτητές/τριες. Η Διπλωματική Εργασία εκπονείται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχει η δυνατότητα συγγραφής της Διπλωματικής Εργασίας στην Αγγλική, έπειτα από δικαιολογημένη αίτηση του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας και αποδοχή από τον/την επιβλέποντα/ουσα Καθηγητή/τρια.

Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Συντονιστική Επιτροπή ύστερα από αίτηση του/της υποψηφίου/ας, στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο/η επιβλέπων/ουσα. Επιβλέπων/ουσα της διπλωματικής εργασίας είναι ένας/μία από τους/τις διδάσκοντες/ουσες του μεταπτυχιακού και επικουρείται στο έργο του/της από τα δύο ακόμη μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Τα καθήκοντα του/της επιβλέποντα/ουσας συμπεριλαμβάνουν την καθοδήγηση και την επίβλεψη της προόδου της Διπλωματικής Εργασίας. Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Για να εγκριθεί η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει σε ανοιχτή παρουσίαση και ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τη Σ.Ε. Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον εγκριθούν από την Εξεταστική Επιτροπή, αναρτώνται υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο του Π.Μ.Σ., με ευθύνη της Γραμματείας του Π.Μ.Σ..
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπήςμετά από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης.
Η μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας είναι ένα έτος από την ημερομηνία της ανάθεσης, με δυνατότητα παράτασης έξι μηνών, μετά από δικαιολογημένη αίτηση του/της φοιτητή/τριας και σύμφωνη γνώμη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής και κατόπιν απόφασης της Σ.Ε..

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας παρουσίασης, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή διαβιβάζει στη Γραμματεία του ΠΜΣ το Πρακτικό εξέτασης του φοιτητή και το βαθμό της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, με κλίμακα βαθμολογίας από μηδέν (0) έως δέκα (10). Επιτυχής θεωρείται η εξέταση όταν ο μέσος όρος των 3 μελών της εξεταστικής επιτροπής είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.

Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του θέματος της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του φοιτητή παρά μόνο με απόφαση της ΣΕ, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή. Η αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λόγο για παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

Γραμματεία

Χαριτωνίδου Ευγενία
Πασχαλούδης Νικόλαος
Τηλ. 2310 991631
Fax 2310 991632
e-mail: evgeniac@agro.auth.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Α.Π.Θ.
Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων
Τ.Θ. 256 Θεσσαλονίκη 54124